Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Oddział Pneumonologii

dr hab. n. med. Adam Barczyk - Ordynator Oddziału Pneumonologii
Małgorzata Oleś - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Pneumonologii Małgorzata Oleś

HISTORIA ODDZIAŁU

Oddział Pneumonologii powstał w 1995 roku. Jego założycielem był prof. dr hab. n. med. Władysław Pierzchała, ówczesny Rektor Śląskiej Akademii Medycznej. Został i pozostaje do tej pory jej pierwszym kierownikiem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ODDZIAŁU

Zespół składa się z 7 pracowników naukowych, 2 techników oraz 14 pielęgniarek. Zdecydowana większość związana jest z Oddziałem od początku jego istnienia. W chwili obecnej Oddział dysponuje 21 łóżkami. Rocznie hospitalizowanych jest około 500 chorych.
W skład Oddziału wchodzi Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego wyposażona m. in. w zestaw Master Lab firmy Jaeger. Umożliwia to dokładną diagnostykę stanu czynnościowego płuc. Do wykonania możliwe są następujące badania: spirometryczne, mechaniki oddychania, kapnografii, dyfuzji gazu w płucach, reaktywności oskrzeli, czynności przepony, napędu oddechowego oraz gazometrii. Dzięki systemowi V'O2max wykonywane są badania metaboliczne i ocena zdolności wysiłkowej.
Oddział, jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce, posiada pełno profilową Pracownię Badań Oddychania w Czasie Snu. Podstawę jej wyposażenia stanowią: polisomnograf (Alice 3) oraz systemy screeningu (SomnoCheck), a także urządzenia do leczenia bezdechu (protezy powietrzne).
Oddział dysponuje Pracownią Bronchoskopii wyposażoną w wysokiej klasy bronchofiberoskop (Pentax) z torem wizyjnym umożliwiający wykonanie biopsji transtorakalnej oraz płukania pęcherzykowo-oskrzelowego.
W ramach Oddziału działa również Pracownia Ultrasonografii umożliwiająca badania obrazowe struktur klatki piersiowej. Posiadany sprzęt stwarza pole do wykonywania paracentezy oraz biopsji cienkoigłowych zmian zlokalizowanych w obrębie klatki piersiowej.
Prowadzona jest również diagnostyka immunocytochemiczna wydzieliny oskrzelowej (plwocina indukowana, popłuczyny oskrzelikowo - pęcherzykowe) przy użyciu odpowiedniego sprzętu analitycznego.
Istotne dla działalności Oddziału jest zlokalizowanie w SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Poradni Specjalistycznych: Pneumonologicznej, Alergologicznej. Umożliwia to lekarzom Oddziału Pneumonologii realizowanie specjalistycznych konsultacji dla chorych kierowanych z innych zakładów opieki zdrowotnej oraz kwalifikowanie chorych do leczenia stacjonarnego. Ważne jest też zapewnienie ciągłości świadczeń zdrowotnych dla chorych wymagających stałej kontroli w leczeniu ambulatoryjnym.
Od 2003 roku przy Oddziale działa Szkoła Leczenia Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc, w ramach której organizowane są cykliczne, comiesięczne kursy dla lekarzy i udzielane są konsultacje dla chorych.
Oddział prowadzi również działalność mającą na celu popularyzację problemu chorób alergicznych. W tym celu w roku 1998 pracownicy Oddziału powołali Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Zwalczania Chorób Alergicznych, który zorganizował Szkołę dla Chorych na Astmę. Szkoła prowadzi stałą działalność edukacyjną i popularyzatorską w zakresie chorób alergicznych.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Oddział prowadzi diagnostykę oraz leczenie chorób układu oddechowego ze szczególnym uwzględnieniem astmy oskrzelowej, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i zespołu obturacyjnego bezdechu we śnie.
Leczenie chirurgiczne i onkologiczne pacjentów Oddziału jest możliwe dzięki współpracy z Katedrą i Kliniką Torakochirurgii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu oraz Oddziałem Onkologii Szpitala Miejskiego w Katowicach.
Wyróżniający zakres diagnostyki i leczenia realizowany w Oddziale Pneumonologii:

 1. Badania czynnościowe układu oddechowego
  1. Spirometryczny test prowokacyjny z metacholiną (PC20)
  2. Pomiar objętości i pojemności płucnych metodą pletyzmograficzną (TLC, ITGV, RV)
  3. Mechanika oddychania (Raw, sGaw, Cst, Cdyn, )
  4. Zdolność dyfuzyjna płuc (TLUCO, TLCO/VA)
  5. Napęd oddechowy (PImax, PEmax, P0,1, Tin/Tmax)
  6. Kapnografia
 2. Test wysiłkowy krążeniowo - oddechowy (V'O2max)
 3. Badanie plwociny indukowanej (odsetkowy skład komórkowy)
 4. Bronchoskopia (biopsja wewnątrz oskrzelowa i przez oskrzelowa płuca)
 5. Biopsja przezklatkowa płuca pod kontrola USG lub TK
 6. Polisomnografia (struktura snu, OBS)
 7. Wspomaganie wentylacji płuc
  1. Stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
  2. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna w zaostrzeniu POChP
  3. Kwalifikacja do przewlekłej nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej
  4. Kwalifikacja do przewlekłej domowej tlenoterapii.

ZADANIA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału Pneumonologii należy:

 1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności pneumonologii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów: Poradni Alergologicznej, Poradni Pneumonologicznej,
 3. rehabilitacja oddechowa i edukacja zdrowotna chorych z problemami oddechowymi, prowadzona równolegle z procesem leczniczym w oddziale,
 4. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów
 5. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
 6. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
 7. wykonywanie usług dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala w zakresie badań diagnostycznych: endoskopowych układu oddechowego, spirometrycznych, czynnościowych i cytodiagnostycznych układu oddechowego, alergologicznych oraz wykonywanie wymienionych badań odpłatnie dla osób nie hospitalizowanych w Szpitalu.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Początkowo działalność dydaktyczno - naukową Oddział prowadził w ramach II Klinki Chorób Wewnętrznych, a od 1996 działa na bazie własnych pomieszczeń.
W ramach dydaktyki przeddyplomowej prowadzone są zajęcia dla studentów Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz studentów anglojęzycznych kształconych w ramach programu amerykańskiego. Odbywają się również zajęcia dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponadto ćwiczenia z zakresu badań czynnościowych układu oddechowego odbywają studenci Wydziału Fizyki Uniwersytetu Śląskiego.
Prowadzona jest także edukacja podyplomowa. Oddział Pneumonologii posiada uprawnienia do szkolenia w ramach specjalizacji z chorób wewnętrznych i chorób płuc.


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.