Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Oddział Neurologii Wieku Podeszłego

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala - Ordynator Oddziału Neurologii Wieku Podeszłego prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala
Mariola Kudłacik-Walczak - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Neurologii Wieku Podeszłego Mariola Kudłacik-Walczak

W lipcu 1998 roku władze ŚAM powołały do życia Katedrę i Klinikę Neurologii Wieku Podeszłego. Pierwsi chorzy trafili do Kliniki w listopadzie 1998 roku.

Klinika Neurologii Wieku Podeszłego (KNWP) ma 21 łóżek, w tym 5 łóżek w pełni monitorowanych pozwalających na prowadzenie intensywnego nadzoru i leczenia. Ta część stanowi podstawę powołanego w późniejszym czasie Pododdziału Udarowego. Wprowadzenie stałego 24-godzinnego dyżuru udarowego spowodowało, że większość pacjentów to chorzy po udarze mózgu. W roku 2003 Pododdział Udarowy KNWP uzyskał poziom ośrodka referencyjnego w zakresie leczenia trombolitycznego. Celem ujednolicenia postępowania wobec chorych ze świeżym udarem, którzy trafiają do CSK, utworzono Śląskie Centrum Leczenia Udaru Mózgu, z którym współdziała większość jednostek organizacyjnych na terenie Szpitala. Centrum uznaje KNWP za ośrodek referencyjny.

W celu poszerzenia i usprawnienia diagnostyki chorych, m.in. po udarze mózgu, utworzono Pracownię Neurosonologiczną. Dzięki środkom, uzyskanym przez Klinikę z Ministerstwa Zdrowia w drodze postępowania konkursowego, Szpital zakupił aparat USG oraz oprogramowanie 3D do aparatu do badań naczyniowych w Zakładzie Radiologii.

Liczba osób hospitalizowanych wzrastała z każdym rokiem i wynosiła w kolejnych latach 1999 - 441; 2000 - 579; 2001 - 637; 2002 - 806; 2003 - 1237. Łącznie liczba ta wynosi - 3700.

W listopadzie 2002 roku otwarto Pododdział Jednodniowej Diagnostyki i Leczenia KNWP. Rozwiązanie to znacznie zwiększyło dostępność i komfort świadczeń w naszej Klinice szczególnie dla ludzi starszych. W ramach Pododdziału oprócz wysokospecjalistycznej diagnostyki chorób, takich jak: choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona prowadzona jest również terapia toksyną botulinową (ośrodek refencyjny) w przypadkach dystonii czy leczenie przewlekle postępujących przypadków stwardnienia rozsianego. Poziom świadczeń pozwolił zasłużyć na opinię wiodącego ośrodka w kraju. Dotychczasowa działalność Kliniki jest wysoko oceniana w rankingach - 5 miejsce w kraju w rankingu Klinik i Oddziałów Neurologicznych (Newsweek).

W celu udostępnienia usług ambulatoryjnych utworzono również Neurologiczną Poradnię Przykliniczną KNWP, a w kolejnych latach Poradnie Zaburzeń Pamięci, Parkinsonowską, Chorób Naczyniowych OUN, Stwardnienia Rozsianego i Padaczkową.

KNWP prowadzi również działalność dydaktyczną i naukową. W minionym 5-leciu zrealizowano 4 prace doktorskie a 6 dalszych zostało już wszczętych i będzie finalizowanych w najbliższym czasie. Pracownicy Kliniki opublikowali 27 prac w czasopismach krajowych i zagranicznych, 45 prac zostało opublikowanych w czasopismach recenzowanych w formie streszczeń, a 58 zostało zaprezentowanych i/lub umieszczonych w materiałach zjazdowych. Pracownicy Kliniki uczestniczyli w ponad 100 zjazdach krajowych i zagranicznych. Kolejne lata przynoszą Klinice coraz wyższe miejsce w rankingu dorobku naukowego i w ubiegłym roku znajdowała się ona na 15 miejscu wśród 50 ocenianych jednostek wydziałowych.

Aktualnie w Klinice pracują: prof. Grzegorz Opala - kierownik Kliniki, dr n. med. Stanisław Ochudło - zastępca kierownika Kliniki, specjaliści neurolodzy: dr n. med. Barbara Jasińska-Myga, dr Małgorzata Pięta, dr Ewa Krzystanek, dr Joanna Siuda, dr Michał Arkuszewski, dr Maciej Świat, dr Gabriela Kłodowska-Duda, dr Agnieszka Gorzkowska - psycholog kliniczny, dr Maja Patalong-Ogiewa - psycholog/specjalista neurolog. Rezydenci: dr Mariusz Byrski, dr Marek Śmiłowski. Studia doktoranckie: dr Magdalena Boczarska-Jedynak. Pracownicy administracyjni: Teresa Matuszna - obsługa sekretariatu, Anna Supernak - statystyk medyczny. Wcześniej pracowali w Klinice: dr n. med. Zbigniew Arkuszewski, dr n. med. Włodzimierz Wierzba, dr n. med. Katarzyna Janiec.


Przedstawiciele zespołu lekarskiego
Przedstawiciele zespołu lekarskiego

Przedstawiciele zespołu pielęgniarskiego
Przedstawiciele zespołu pielęgniarskiegoSP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.