Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Oddział Neurochirurgiiprof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski - Ordynator Oddziału Neurochirurgii prof. dr hab. n. med. Piotr Bażowski
Marianna Kurowska - p.o. pielęgniarka oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału Neurochirurgii Marianna Kurowska
Teresa Szyszko - pielęgniarka oddziałowa Neurochirurgii Teresa Szyszko


 1. Do zadań Oddziału Neurochirurgii należy:
  1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności neurochirurgii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
  2. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
  3. leczenie schorzeń ośrodkowego układu nerwowego wg najnowszych metod z użyciem wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
  4. współpraca z innymi ośrodkami klinicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego (Klinika Neurologii, Klinika Laryngologii, Klinika Okulistyki),
  5. współpraca z Instytutem Onkologii w Gliwicach celem leczenia uzupełniającego chorych ze schorzeniami onkologicznymi,
  6. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
  7. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
  8. wykonywanie badań diagnostycznych: EEG i dopplerowskich oraz potencjałów wywołanych dla pacjentów Oddziału Neurochirurgii.
 2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów:
  • Poradni Neurochirurgicznej
  • Poradni Neurochirurgii Czynnościowej i Stereotaksji

W 1975 r. Klinika Neurochirurgii przeniosła się z Państwowego Szpitala Klinicznego w Zabrzu do nowej siedziby w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Od początku działalności Kliniki do września 1997 r. jej kierownikiem był profesor dr hab. n. med. Tadeusz Wencel, po którym od 1998 r. kierownictwo objął profesor dr hab. n. med. Piotr Bażowski.

W pierwszym okresie działania obejmowały głównie: neurotraumatologię, neuroonkologię, chirurgię bólu i neurochirurgię wieku dziecięcego (zwłaszcza niemowlęcego).

Klinika Neurochirurgii wprowadziła i rozpowszechniła na terenie Śląska nowoczesne metody diagnostyczne jak: angiografię mózgową, badania odmowe mózgu oraz mielografię kanału kręgowego. W miarę rozwoju bazy łóżkowej, powiększania się kadry lekarskiej, rozwoju nowych metod diagnostycznych, w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz przyswajania nowoczesnych technik operacyjnych, w tym mikrochirurgicznych - zakres działania kliniki objął wszystkie obszary neurochirurgii, ze szczególnym ukierunkowaniem w ostatnich latach na chirurgiczne leczenie wad naczyniowych układu nerwowego. Wprowadzono również wczesne operacje pękniętych tętniaków mózgu, do 72 godzin po krwotoku. W ostatnich latach poszerzono zainteresowanie Kliniki o nowoczesne leczenie urazów nerwów obwodowych, a w zakresie onkologii układu nerwowego podjęto próby bardziej radykalnego leczenia guzów mózgu o umiejscowieniu do niedawna uważanym za niedostępne lub trudno dostępne dla działania operacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem guzów podstawy czaszki i guzów śródkomorowych, w tym nowotworów komory III.

Jednocześnie od 1992 r., Klinika jako jedyny ośrodek na Śląsku, wprowadziła zabiegi operacyjne guzów okolicy przysadki mózgowej z dojścia przez zatokę klinową, a od trzech lat dodatkowo wprowadzono neuroendoskop, m.in. do leczenia gruczolaków przysadki mózgowej. Jesteśmy pod tym względem pionierami na terenie Polski.

Metodę endoskopową zastosowano również do leczenia wodogłowia oraz guzów śródkomorowych oraz biopsji nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Od 2002 r. w Klinice Neurochirurgii wprowadzono chirurgiczne leczenie padaczki. Obecnie klinika posiada pełną diagnostykę, w tym - video EEG oraz możliwość wykonywania elektrokortykografii śródoperacyjnej.

Od 1998 r. w Klinice wykonywane są zabiegi operacyjne dyskopatii szyjnej z możliwością stabilizacji kręgosłupa szyjnego.

Na terenie Kliniki działają dwie pracownie: Ultrasonografii dopplerowskiej oraz Biopotencjałów. Umożliwiło to monitorowanie pacjentów podczas zabiegów operacyjnych guzów mózgu o trudno dostępnym umiejscowieniu.

Dzięki życzliwości Dyrekcji Instytutu Onkologii w Gliwicach i użyczeniu aparatury, w Klinice Neurochirurgii od maja 1999 r. stosuje się leczenie metodą brachyterapii z użyciem techniki after-loading HDR. przy zastosowaniu najnowszej generacji systemu planowania i leczenia stereotaktycznego firmy Brain-Lab. System i dostępna aparatura jest jedną z najnowocześniejszych w Europie. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie takich funkcji, jak: bezpośredni import obrazów i badań tomografii komputerowej, automatyczne nakładanie obrazów tomografii (TK) i rezonansu magnetycznego (MRI), planowanie stereotaktycznej biopsji guza, planowanie napromieniania metodą brachyterapii wieloma źródłami, m. in. irydem i jodem.

W najbliższym czasie planowane jest wprowadzenie chirurgicznego leczenia chorób układu pozapiramidowego, przede wszystkim choroby Parkinsona.

Klinika Neurochirurgii dysponuje 71 łóżkami dla chorych na trzech oddziałach i trzema salami operacyjnymi w pełni wyposażonymi i przystosowanymi do przeprowadzania zabiegów mikrochirurgicznych. Rocznie przeprowadzanych jest ok. 1100 zabiegów operacyjnych, przy czym ok. 30% z nich to zabiegi związane z procesami nowotworowymi OUN.

Dzisiaj Klinika Neurochirurgii jest drugą co do wielkości kliniką w kraju, dysponującą nowoczesną diagnostyką oraz dużymi możliwościami w zakresie technik operacyjnych, Współdziała z trzema istniejącymi na terenie makroregionu śląskiego klinikami neurochirurgii, obsługując w pełnym zakresie mieszkańców tego regionu.


Przedstawiciele zespołu lekarskiego
Przedstawiciele zespołu lekarskiego

Przedstawicielki zespołu pielęgniarskiego
Przedstawicielki zespołu pielęgniarskiego

Przedstawicielki zespołu pielęgniarskiego Bloku Operacyjnego
Przedstawicielki zespołu pielęgniarskiego Bloku Operacyjnego


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 789 40 00 (centrala), fax: 252 59 55.