Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Oddział Gastroenterologii i Hepatologii

prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb - Ordynator Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii prof. dr hab. n. med. Marek Hartleb
mgr Barbara Stefańska - pielęgniarka oddziałowa Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii mgr Barbara Stefańska
 1. Do zadań Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii należy:
  1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności gastroenterologii, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych,
  2. kwalifikacja pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego,
  3. realizacja ministerialnego programu leczenia przeciwwirusowego chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C (zakażonych wirusami HBV i HCV),
  4. realizacja centralnego programu leczenia choroby Crohna metodą biologiczną
  5. kolonoskopowe badania przesiewowe raka jelita grubego w ramach programu ministerialnego,
  6. terapia endoskopowa:
   • sfinkterotomia z usuwaniem złogów z dróg żółciowych i trzustkowych,
   • rozszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych (w tym stosowanie protez samorozpężalnych),
   • polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
   • opaskowanie i sklerotyzacja żylaków przełyku,
   • usuwanie ciał obcych z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
  7. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów,
  8. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
  9. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
  10. wykonywanie usług dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, badań ultrasonograficznych oraz wykonywanie wymienionych badań i zabiegów odpłatnie dla osób nie hospitalizowanych w Szpitalu.
 2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów:
  • Poradni Gastroenterologicznej
  • Poradni Hepatologicznej

Oddział Gastroenterologii powstał w 1974 roku jako samodzielna jednostka organizacyjna w ramach Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jej założycielem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Kornel Gibiński. Kolejnym kierownikiem był prof. dr hab. Andrzej Nowak, który w latach 2002-2004 był prezydentem Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Przewodu Pokarmowego. Oddział jest siedzibą Zarządu Oddziału Śląskiego oraz Grupy Endoskopii Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Oddział organizuje corocznie ogólnopolskie posiedzenia naukowo-szkoleniowe o tematyce endoskopii gastroenterologicznej. Od 2006 roku ordynatorem Oddziału jest prof. dr hab. Marek Hartleb. Jego zastępcą jest dr hab. Ewa Nowakowska-Duława.

Kadrę medyczną Oddziału stanowi 20 lekarzy (6 na etatach naukowo-dydaktycznych) oraz 34 pielęgniarki. Oddział dysponuje 61 łóżkami.

Profil leczniczy Oddziału obejmuje całokształt chorób przewodu pokarmowego i wątroby. W 2008 roku oddział zmieniła nazwę stając się Oddziałem Gastroenterologii i Hepatologii z racji rozszerzenia hepatologicznego profilu usług. Oddział prowadzi kwalifikację pacjentów ze schyłkową marskością wątroby do leczenia transplantacyjnego, które jest wykonywane przez zespół prof. Lecha Cierpki w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach. Lekarze tutejszego Oddziału zajmują się również diagnozowaniem i leczeniem powikłań potransplantacyjnych. Ważnym działem usług hepatologicznych jest realizacja ministerialnego programu leczenia przeciwwirusowego chorych z przewlekłymi zapaleniami wątroby typu B i C (zakażonych wirusami HBV i HCV). Koordynatorem tego programu terapeutycznego jest dr Joanna Musialik.

W Oddziale prowadzi się leczenie pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna). Nasz Oddział realizuje centralny program leczenia choroby Crohna metodą terapii biologicznej (infliksimab, adalimumab). Koordynatorami tego programu są dr hab. Ewa Nowakowska-Duława, dr Piotr Wosiewicz oraz dr Magdalena Lesińska.

W Oddziale wykonuje się również badania przesiewowe raka jelita grubego w ramach programu ministerialnego. Lekarzami zaangażowanymi w ten program są lekarze: Piotr Wosiewicz, Tomasz Walentek i Mirosław Mateja.

Dzięki doświadczeniu ostatnich kilkunastu lat zespół Oddziału wyspecjalizował się w leczeniu chorych na ostre zapalenie trzustki oraz choroby dróg żółciowych.

Integralną częścią Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii jest Pracownia Endoskopowa przewodu pokarmowego, z gabinetami endoskopii górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej (ECPW). Pracownia zatrudnia 9 wysoko kwalifikowanych pielęgniarek endoskopowych. Koordynatorem pracowni jest dr Tomasz Marek.
Endoskopia terapeutyczna obejmuje takie zabiegi, jak:

 • sfinkterotomia endoskopowa z usuwaniem złogów z dróg żółciowych i trzustkowych
 • rozszerzanie i protezowanie zwężeń dróg żółciowych o różnej etiologii
 • polipektomia górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego metodą iniekcyjną i cieplną (HPU, APC) oraz mechaniczną (klipsy hemostatyczne)
 • opaskowanie i sklerotyzacja żylaków przełyku
 • rozszerzanie zwężeń przełyku i wpustu metodą balonową i bougie
 • usuwanie ciał obcych z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • endoskopowa cysto-gastrostomia.

Oddział wykonuje diagnostyczne badania ultrasonograficzne jamy brzusznej oraz celowane biopsje cienkoigłowe ogniskowych zmian w trzustce i wątrobie pod kontrolą ultrasonografii, a także drenaż torbieli trzustki i wątroby.

W badaniach i zabiegach endoskopowych, wymagających oceny radiologicznej (ECPW z technikami zabiegowymi oraz rozszerzanie przełyku), Oddział ma całodobowy dostęp do pracowni w Zakładzie Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej, co znacząco usprawnia postępowanie diagnostyczne i lecznicze.

Większość kolonoskopii oraz wszystkie zabiegi terapeutyczne wykonywane są w znieczuleniu ogólnym, które zapewnia dedykowany zespół lekarzy anestezjologów i pielęgniarek anestezjologicznych.

Dzięki wysokim kwalifikacjom kadry Oddział - jako placówka referencyjna w dziedzinie gastroenterologii - od wielu lat prowadzi dyżury całodobowe dla obszaru Górnego Śląska. Szczególnie ważną sferą działalności są endoskopowe zabiegi terapeutyczne ze wskazań nagłych, wykonywane do 24 godzin od wystąpienia objawów choroby. Postępowanie takie dotyczy zwłaszcza chorych z ostrym żółciopochodnym zapaleniem trzustki oraz ostrym zaporowym zapaleniem dróg żółciowych. Pod tym względem nasz ośrodek ma charakter pionierski w skali międzynarodowej i obecnie zaliczany jest do największych w Europie. Średnio poza normalnym trybem pracy wykonuje się ze wskazań nagłych od 40 do 50 zabiegów miesięcznie. Lekarzami wykonującymi zabiegi w trybie urgensowym są: prof. Andrzej Nowak, dr hab. Ewa Nowakowska-Duława, dr Tomasz Marek i dr Roman Kaczor.

Oddział ma uprawnienia do prowadzenia specjalizacji z zakresu gastroenterologii. Otrzymał też akredytację Europejskiego Towarzystwa Endoskopii Gastroenterologicznej (ESGE) do szkolenia w zakresie endoskopii diagnostycznej i terapeutycznej.

Na co dzień współpracujemy z Oddziałami zlokalizowanymi na terenie SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, głównie z: Oddziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego (ordynator: prof. dr hab. Paweł Lampe), Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii (ordynator: dr Izabela Duda) oraz z Zakładem Radiodiagnostyki i Radiologii Zabiegowej (kierownik: dr hab. n. med. Jan Baron, prof. SUM).

Organizacyjnie ważne dla działalności Oddziału są zlokalizowane w SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach Poradnie - Gastroenterologiczna i Hepatologiczna. Stanowią one naturalną drogę do specjalistycznych konsultacji chorych z terenu całego województwa oraz kwalifikowania przyjęć pacjentów do Oddziału, a zarazem dalszej opieki specjalistycznej po hospitalizacji.

W Oddziale prowadzi się nauczanie gastroenterologii, chorób zakaźnych i diagnostyki laboratoryjnej dla polskich i angielskojęzycznych studentów (koordynatorami ćwiczeń i seminariów są: dr hab. Marek Waluga i dr Agnieszka Budzyńska).

Oddział organizuje cotygodniowo (we wtorki) zebrania naukowo-edukacyjne o tematyce hepato-gastroenterologicznej przeznaczone dla własnego zespołu lekarskiego, studentów 4 roku Wydziału Lekarskiego i lekarzy z innych szpitali.


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.