Strona główna

SAMODZIELNY PUBLICZNY
CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY
IM PROF. KORNELA GIBIŃSKIEGO

ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W KATOWICACH


 

Oddział Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych

prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek - Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek
mgr Ewa Madeja - p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

DZIAŁALNOŚĆ ODDZIAŁU

W Oddziale Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych prowadzona jest działalność leczniczo-usługowa na bazie 32 łóżek szpitalnych. Zaplecze dla tej działalności stanowią Laboratorium Analityczne i Laboratorium Bakteriologiczne CSK, laboratorium naukowe oraz pracownie diagnostyczne:

 • pracownia badań holterowskich z możliwym całodobowym monitorowaniem EKG, ciśnienia tętniczego krwi oraz glikiemii,
 • pracownia badań kapilaroskopowych.

W laboratorium naukowym prowadzone są oznaczenie biochemiczne np. ocena aktywności aldolazy we krwi oraz hematologiczne obejmujące ocenę mielogramów, badania cytochemiczne z oceną aktywności fosfatazy alkalicznej, peroksydazowej oraz testu NBT.

Wyposażenie aparaturowe Oddziału pozwala, więc na prowadzenie szerokiej diagnostyki. Dzięki zaś połączeniu tych możliwości z wiedzą fachową i doświadczeniem (wszyscy pracownicy są specjalistami w zakresie chorób wewnętrznych, 2 osoby są specjalistami z zakresu reumatologii, 1 z zakresu immunologii klinicznej, 1 z zakresu farmakologii klinicznej, 1 z zakresu kardiologii) Oddział osiąga liczne sukcesy diagnostyczno-terapeutyczne wyrażające się m. in. przedstawianymi w literaturze fachowej krajowej i zagranicznej opisami osobliwości diagnostycznych dotyczących rzadkich przypadków chorób oraz nagrodami rektorskimi. W tym względzie docenia się pomoc szkolących się lekarzy będących na etatach rezydenckich i pozarezydenckich, którzy aktywnie uczestniczą w życiu Oddziału nie tylko czerpiąc korzyści w ramach szkolenia ale także włączając się w nurt pracy klinicznej i prezentując swoją wiedzę na klinicznych zebraniach naukowych stojących na wysokim poziomie. Oddział współpracuje z licznymi jednostkami w ramach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz z poza niego, np. bardzo dobrze układa się współpraca z Uniwersytetem Śląskim (dotycząca koordynowania szkolenia w zakresie Fizyki Medycznej) z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Narodowym Funduszem Zdrowia, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego.

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZA ODDZIAŁU

Działalność lecznicza Oddziału ogniskuje się wokół chorób o podłożu autoimmunologicznym, a w szczególności tocznia rumieniowatego układowego w aspekcie badań genetycznych pozwalających wykrywać predyspozycje genetyczne dla rozwoju tej choroby, uwzględnia problem zakażeń wirusem cytomegalii w wymienionej grupie chorych. Ponadto prowadzone są badania immunologiczne z oceną odczynów ostrej fazy i nad zmiennością stężeń cytokin zapalnych w toku prowadzonej nowoczesnej, wspomagającej terapii u chorych z toczniem a polegającej na stosowaniu leków działających agonistycznie względem receptora dopaminowego. Z tego zakresu pochodzą też liczne prace publikowane przez nasz zespół w renomowanych, specjalistycznych periodykach krajowych i zagranicznych (Hrycek A. i wsp. Lupus 2001, 10, 424-430, Hrycek A. i wsp. Lupus 2003, 12, 149-152, Hrycek A. i wsp. Rheumatology International 2005, 26, 179-181, Hrycek A. i wsp. Rheumatology International 2005, 26, 1-6, Hrycek A. i wsp. Autoimmunity 2005,38, 487-491, Hrycek A. i wsp. Archives of Medical Research 2006, 37, 74-78, Hrycek A. i wsp. Autoimmunity 2007, 40, 217-222, Hrycek i wsp. Autoimmunity 2007, 40, 23-30, Rheumatology International 2008, 28, 491-493). Innym aspektem działalności naukowobadawczej są zakrojone na szeroką skalę badania z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultrasonograficznej pozwalające na rozwiązywanie trudnych diagnostycznie problemów i znajdujące wyraz w licznych opisach z tego zakresu przedstawianych na łamach periodyków fachowych. Działalność leczniczo - usługowa prowadzona jest w warunkach klinicznych oraz w specjalistycznej poradni reumatologicznej podlegającej administracji szpitala.

ZADANIA ODDZIAŁU

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych, Autoimmunologicznych i Metabolicznych należy w szczególności:
 1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w ramach specjalności chorób wewnętrznych, autoimmunologicznych i metabolicznych, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych, a w tym badań genetycznych pozwalających wykrywać predyspozycje dla rozwoju tocznia rumieniowatego układowego
 2. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysokospecjalistycznych dla pacjentów: Poradni reumatologicznej i Poradni Diabetologicznej,
 3. prowadzenie badań immunologicznych w toku terapii wspomagającej z zastosowaniem leków działających agonistycznie względem receptora dopaminowego;
 4. prowadzenie badań immunologicznych z oceną odczynów ostrej fazy i nad zmiennością stężeń cytokin zapalnych, chemokin oraz adipocytokiny w toku prowadzonej nowoczesnej, wspomagającej terapii u chorych z toczniem,
 5. prowadzenie badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultrasonograficznej pozwalające na rozwiązanie trudnych diagnostycznych problemów;
 6. udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych uczelni prowadzących działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów i zawartych umów.
 7. prowadzenie szkolenia podyplomowego i specjalizującego zgodnie z listą podmiotów upoważnionych, sporządzoną przez Ministerstwo Zdrowia,
 8. współpraca z innymi oddziałami szpitalnymi w zakresie diagnostyki i leczenia szczególnie trudnych przypadków,
 9. wykonywanie usług dla pacjentów komórek działalności podstawowej Szpitala w zakresie badań diagnostycznych: ultrasonograficznych i densytometrycznych,
 10. prowadzenie badań z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury ultrasonograficznej pozwalające na rozwiązanie trudnych diagnostycznych problemów i znajdujące wraz w licznych opisach z tego zakresu przedstawianych na łamach periodyków fachowych,
 11. zdobywanie sponsorów i funduszy dla poprawy warunków bytowania chorych na Oddziale.

DZIAŁANOŚĆ DYDAKTYCZNA ODDZIAŁU

W ramach działalności dydaktyczno - wychowawczej Oddział prowadzi zajęcia z propedeutyki interny, zajęcia z zakresu ultrasonografii ze studentami polskimi i obcojęzycznymi. Ponadto na Oddziale funkcjonuje koło naukowe oraz odbywają się zajęcia fakultatywne.


SP CSK im. prof. K. Gibińskiego SUM w Katowicach, ul. Medyków 14, 40-752 Katowice
tel. 32 789 40 00 (centrala), fax: 32 252 59 55.